Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Zimowe utrzymanie dróg wojew.ZDP Jawor 2013/2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Zimowe utrzymanie dróg wojew.ZDP Jawor 2013/2014 PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 178495 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158467 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2013/2014.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
  • Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne Sady Dolne Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 329200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 329200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 329200,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-09-09 07:26:42
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-09-09 09:26:42
Odsłon: 659
Dziennik zmian