Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojew.ZDP Jawor
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojew.ZDP Jawor PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze.
Numer ogłoszenia: 203795 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171055 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 163519,28

  • Oferta z najniższą ceną: 163519,28 / Oferta z najwyższą ceną: 163519,28

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-10-04 14:47:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-10-04 16:47:58
Odsłon: 685
Dziennik zmian