Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup wraz z dostawą soli drogowej 2013/2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup wraz z dostawą soli drogowej 2013/2014 PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 222095 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202821 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.41.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HALIT Sp. z o.o., ul. Kopalniania 1, 59-100 Polkowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143526,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 175090,50

  • Oferta z najniższą ceną: 175090,50 / Oferta z najwyższą ceną: 207870,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-10-24 15:30:41
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-10-24 17:30:41
Odsłon: 623
Dziennik zmian