Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząs
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząs PDF Drukuj

Zębowice 15.02.2012r.

Numer sprawy: DTiZ.272.1.2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DTiZ.272.1.2012. Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg”.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

POLDIM Spółka Akcyjna

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37a

NIP 993-01-05-608

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną netto 301 920,00 zł., brutto 371 361,60 zł.(słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 60/100), uzyskał – 100 pkt.


Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena oferty.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczając ogłoszenie na własnej stronie internetowej i portalu UZP. Numer ogłoszenia: 26300-2012; data zamieszczenia:27.01.2012. Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie składania ofert, z najkorzystniejszą ceną.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: od 23 do 29 lutego 2012 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Eurovia Polska S.A. ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice – uzyskując 96,83 pkt.

  2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul.Piwonicka 12, 62-800 Kalisz - uzyskując 96,10 pkt.

  3. BITUNOVA Sp. z o.o. 01-919 Warszawa, ul Wólczyńska 237 - uzyskując 94,72 pkt

2.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).


D Y R E K T O R

mgr inż. Zbigniew Zdebiak

 


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-02-17 08:45:25
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-12-04 15:29:42
Odsłon: 810
Dziennik zmian