Jesteś w > Start > Przetargi > Ochrona mienia oraz wykonywanie usług porządkowych > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona fizyczna i prace porządkowe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona fizyczna i prace porządkowe PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ochrona fizyczna mienia oraz wykonywanie usług porządkowych.
Numer ogłoszenia: 760 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 384566 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna mienia oraz wykonywanie usług porządkowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna mienia oraz wykonywanie usług porządkowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PIAST GROUP Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 67, Legnica, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140347,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 128391,59

  • Oferta z najniższą ceną: 122613,78 / Oferta z najwyższą ceną: 166759,07

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-01-05 08:46:25
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-01-05 09:46:25
Odsłon: 501
Dziennik zmian