Jesteś w > Start > Przetargi > Zakup paliwa, olejów silnik.i akces.samochod w2015 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze w 2015r.
Numer ogłoszenia: 792 - 2015; data zamieszczenia: 02.01.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 399148 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze w 2015r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze w 2015r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPS- PIOTR P. SYCZ, Mierczyce 2, Wądroże Wielkie, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 386364,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 440502,36

  • Oferta z najniższą ceną: 440502,36 / Oferta z najwyższą ceną: 447966,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-01-05 08:51:17
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-01-05 09:51:17
Odsłon: 574
Dziennik zmian