Jesteś w > Start > Przetargi > Poziome oznakowanie dróg i ulic powiat.,wojew 2015 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Poziome oznakowanie dróg i ulic 2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Poziome oznakowanie dróg i ulic 2015 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2015r.
Numer ogłoszenia: 171838 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124362 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2015r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2015r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FREEWAY SERVICE Ciepliński Spółka komandytowa, ul. Toruńska 161a, Włocławek, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204180,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129267,87

  • Oferta z najniższą ceną: 129267,87 / Oferta z najwyższą ceną: 194615,77

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-07-09 19:29:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-07-09 21:29:38
Odsłon: 614
Dziennik zmian