Jesteś w > Start > Przetargi > Zakup wraz z dostawą soli drogowej 2015/16,2016/17 > Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Dostawy. Zakup wraz z dostawą soli drogowej 2015-2017
Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Dostawy. Zakup wraz z dostawą soli drogowej 2015-2017 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonach zimowych 2015/2016; 2016/2017.
Numer ogłoszenia: 290402 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245604 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonach zimowych 2015/2016; 2016/2017..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonach zimowych 2015/2016; 2016/2017. Zamówienie obejmuje dostawy soli w il9ości do 1300 ton, przy czym w sezonie zimowym 2015/2016 do 650 ton i w sezonie zimowym 2016/2017 do 650 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.41.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DS Sp. z o.o., ul. Szewska 61-62/1b2, Wrocław, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304015,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 291018,00

  • Oferta z najniższą ceną: 291018,00 / Oferta z najwyższą ceną: 311805,00

  • Waluta: PLN .

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-10-29 12:22:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-10-29 13:22:39
Odsłon: 567
Dziennik zmian