Jesteś w > Start > Przetargi > Przebudowa nawierz. drogi wojew.nr 363,ul.Wiejska > Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Wiejska w Jaworze wraz z chodnikiem
Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Wiejska w Jaworze wraz z chodnikiem PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Wiejska w Jaworze wraz z chodnikiem - poczynając od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku 325 mb w formule zaprojektuj i wybuduj.
Numer ogłoszenia: 98656 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpjawor.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Wiejska w Jaworze wraz z chodnikiem - poczynając od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku 325 mb w formule zaprojektuj i wybuduj..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363, ul. Wiejska w Jaworze wraz z chodnikiem - poczynając od skrzyżowania z drogą wojewódzką na odcinku 325 mb w formule zaprojektuj i wybuduj. Istniejąca droga wojewódzka stanowiąca ul. Wiejską w Jaworze posiada jezdnię bitumiczną o szer. zmiennej 5,8 - 6,2 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowników. Na całym odcinku występują liczne spękania, wykruszenia krawędziowe i lokalne zaniżenia powodujące zastoiska wodne, pogłębiające degradację nawierzchni oraz ochlapywanie pieszych poruszających się po chodniku. Droga częściowo odwodniona jest do kanalizacji burzowej a częściowo woda odprowadzona jest powierzchniowo na pobocze skąd spływa do sąsiadującego gruntu. Wzdłuż drogi biegnie chodnik o nawierzchni bitumicznej z miejscowymi wykruszeniami powierzchniowymi. Droga oświetlona jest lampami ulicznymi. Oczekiwane przez Zamawiającego zmiany po realizacji zadania: - wzmocnienie nawierzchni jezdni; - uzupełnienie kanalizacji burzowej; - wyrównanie bitumicznej nawierzchni chodnika; - umocnienie poboczy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, wyniki badań laboratoryjnych DSDiK we Wrocławiu, decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania. 2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 3 zadania polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi klasy G na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł brutto każde zadanie wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów według zasady spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 1. wykaże dysponowanie: a) minimum 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 2- letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji robót drogowych związanych z budową i/lub przebudową i/lub remontem dróg. b) minimum 1 osobą na stanowisku projektanta posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta drogowego oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem odpowiedzialnym za wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego. 2. wykaże podstawę do dysponowania tymi osobami 3. Oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Sprawdzenie w/w warunku odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów wg zasady spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty, zestawienie cenowe, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, inne wymienione w SIWZ jeśli dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zawarto we wzorze umowy - załączniku do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpjawor.com.pl; www.bip.zdpjawor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-04-20 19:38:16
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-04-20 21:39:16
Odsłon: 412
Dziennik zmian